ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

VTU ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ:

http://vtu.ac.in/